Regulamin Gabinetu Fizjoterapeutycznego COGITO ERGO MOVE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Praktyka zawodowa: Olfi-Med Aleksandra Prus dalej „praktyką” działa na podstawie:
− przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
− wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę
Fizjoterapeutów. Nr prawa do wykonywania zawodu 24174.
− niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

2. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych mieści się w Krakowie przy ul. Dąbskiej 18D/lok 10, 31-572 Kraków- Cogito Ergo Move.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1. Celem praktyki fizjoterapeutycznej jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.

2. Zadaniem praktyki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, a w szczególności:
− badanie funkcjonalne i fizjoterapia (zajęcia ruchowe oraz terapia indywidualna: terapia manualna, metoda Stecco, fizjoterapia uroginekologiczna, fizjoterapia dzieci i niemowląt, metoda NDT Bobath, metoda Vojty).
− fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia.

III. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

1. W ramach praktyki będą udzielane prywatne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w dziedzinie fizjoterapii.

2. Udzielanie świadczeń odbywać się będzie w pomieszczeniach praktyki.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1. Pacjenci są rejestrowani i przyjmowani według kolejności zgłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, mailowo lub osobiście.
- Wizyta fizjoterapeutyczna trwa 45-60 minut.
- Każda wizyta kończy się wydaniem zaleceń fizjoterapeutycznych do realizacji w domu.
- Czas trwania i intensywność terapii dostosowana jest do możliwości pacjenta.
- Każde zajęcia mają ustalony dzień i godzinę zarezerwowaną dla danego pacjenta, a wizyty są potwierdzane w formie wiadomości tekstowej SMS, dzień przed planowaną wizytą.
- Spóźnienia skracają czas trwania terapii, nie ma możliwości przedłużenia wizyty.
- Płatności są dokonywane po zrealizowanych zajęciach. Płatność kartą, gotówką lub przelewem na konto - po wcześniejszych ustaleniach.
- W celu komunikacji dotyczącej planowanych wizyt pacjent wyraża zgodę na otrzymywanie informacji za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej.

2. Zasady odwoływania wizyty:
- Pacjenci proszeni są o powiadomienie recepcji najpóźniej dzień wcześniej do godziny 18, wtedy wizyta zostanie przeniesiona na dogodny dla Pacjenta termin.
- Jeśli odwołanie rezerwacji nastąpi później niż godzina 18 dnia poprzedniego, zostanie pobrane 80% wartości wizyty za niewykorzystanie.

V. PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pracownicy Cogito Ergo Move prowadzą dokumentację świadczeń fizjoterapeutycznych oraz zapewnią ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

VI. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Z tytułu udzielanych świadczeń zdrowotnych, pobierane są od Pacjentów opłaty.

2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne określona jest w cenniku.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW

1. W czasie korzystania z usług rehabilitacyjnych Pacjent ma prawo do:
- świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
- rzetelnej informacji o stanie swojego zdrowia,
- pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
- pełnej informacji o proponowanych metodach leczenia,
- pomocy i wyjaśnień o sposobie przygotowania do zabiegów.

2. Do obowiązków Pacjenta należy: - zapoznanie się z regulaminem gabinetu,
- zapoznanie się z regulaminem gabinetu, wypełnienie i podpisanie Karty Pacjenta oraz zwartych tam oświadczeń, przedstawienie aktualnego stanu zdrowia oraz okazanie posiadanej dokumentacji medycznej oraz skierowania na zabiegi, jeśli takie posiada,
- informowanie Fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji,
- przestrzeganie zaleceń Fizjoterapeuty dotyczących terapii, natychmiastowe telefoniczne lub osobiste zgłaszanie Fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas i po zabiegu,
- zgłaszanie się na zabiegi w stroju sportowym, umożliwiającym łatwy dostęp do leczonych części ciała.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2021

Cogito Ergo Move zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu i Cennika.